ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.78
- (-%)

64,200 ปริมาณ (หุ้น)

178 มูลค่า ('000 บาท)

2.78 วันก่อนหน้า

2.78 เปิด

บทบาทของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ติดต่อเลขานุการบริษัท

คุณปิโยรส เลาหเจริญยศ

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787
อีเมล์: companysecretary@nirvanadaii.com

บทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทฯ และนักลงทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักลงทุน แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทได้ แต่จะไม่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเหล่านั้น และจะยึดมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณกัลยาณี ปานทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787
อีเมล์: IR@nirvanadaii.com

ติดตามเรา