สาส์นจากประธานคณะกรรมการบริษัท

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนว่าปี 2561 เป็นอีกปีที่บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“NVD”/”บริษัท”) สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีในหลายๆด้าน ปีนี้เป็นปีที่สองในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากการควบรวมกิจการ1 กำไรสุทธิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ ไปกับพัฒนาการเชิงปัจจัยพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อนำพาให้ NVD ได้เติบโตไปสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สายพันธุ์ใหม่ (Hybrid property developer) อย่างยั่งยืนต่อไป

Respectable Earnings Growth

การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สายพันธุ์ใหม่ในความหมายของเรา คือการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ถึงแม้ว่าประเภทของที่อยู่อาศัยและจำนวนโครงการที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบัน จะยังไม่มากพอที่จะสร้างเสถียรภาพในการเติบโตของผลการดำเนินงานรายไดรมาสได้ แต่เมื่อมองในแง่ผลประกอบการรายปีแล้วจะเห็นว่า กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเติบโตขึ้นร้อยละ 52 ในปี 2561 ต่อเนื่องจากการเติบโตมากกว่าร้อยละ 300 ในปีก่อนหน้า เป็นบทพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายของที่มาของรายได้ เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (Quality of Growth) อย่างต่อเนื่องนั้นเริ่มเกิดผล ไม่เพียงแต่สามารถสร้างเสถียรภาพของกำไร ยังก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับทั้งปีอีกด้วย

Greater Playing Field

ในการตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้น NVD ยื่นคำขอและได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ NVD จะได้ลงแข่งในสนามแข่งขันที่ใหญ่ขึ้น และเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น โดยถึงแม้บริษัทจะเป็นน้องใหม่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับผู้เล่นรายใหญ่เดิม เรายังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ NVD ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

Good Governance for Sustainable Growth

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบพื้นฐาน ทั้งในด้านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ สำหรับปี 2561 พวกเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้มั่นใจได้ว่า เราสามารถวางกฎเกณฑ์ การปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือพัฒนาให้ NVD มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอ ในการที่จะสามารถบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ ในกระบวนการนี้ NVD ได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นบริษัทลำดับต้นๆ ของการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent Corporate Governance) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ขณะที่ NVD ดำเนินงานบนเส้นทางสู่เป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ ผมขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน


นายสุทธิชัย สังขมณี

ประธานกรรมการ