คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุทธิชัย สังขมณี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนริศ เชยกลิ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

ประธานบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายนริศ เชยกลิ่น

ประธานกรรมการบริหาร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการบริหาร

นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร

กรรมการบริหาร

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

กรรมการบริหาร

นายจิรเดช นุตสถิตย์

กรรมการบริหาร

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการบริหาร