คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

กรรมการตรวจสอบ

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิเชียร เจียกเจิม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจิรเดช นุตสถิตย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจิรเดช นุตสถิตย์

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

รองประธานกรรมการบริหาร

นายจิรเดช นุตสถิตย์

กรรมการบริหาร

นายรณชัย ไตรยสุนันท์

กรรมการบริหาร