คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิชัย สังขมณี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฐิติ ทองเบญจมาศ

กรรมการ กรรมการบริหาร

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

กรรมการ กรรมการบริหาร