คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิชัย สังขมณี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร