คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร เจียกเจิม

ประธานกรรมการบริษัท

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

รองประธานกรรมการบริษัท

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

กรรมการอิสระ

ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่

กรรมการ

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการ

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการ

นายจิรเดช นุตสถิตย์

กรรมการ