คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิชัย สังขมณี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฐิติ ทองเบญจมาศ

กรรมการ กรรมการบริหาร

นายกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช

กรรมการ กรรมการบริหาร