การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผล
ประกอบการ
เงินปันผลจาก
20/02/62 05/03/62 08/05/62 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/11/61 23/11/61 04/12/61 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/04/61 08/05/61 09/05/61 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/03/60 ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/59-31/12/59 -
17/02/59 01/03/59 18/05/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ