ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 2/61
30/06/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 347.69 325.32 9,749.23 11,689.89
หนี้สินรวม 88.42 89.55 5,045.11 6,986.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 259.28 235.78 4,623.30 4,629.16
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 130.00 130.00 1,380.60 1,380.60
รายได้รวม 402.16 341.09 2,608.07 1,014.16
กำไรสุทธิ 13.00 -15.59 223.49 88.70
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 -0.12 0.18  0.06