ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
ไตรมาส 3/62
30/09/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 325.32 9,749.23 12,452.37 13,744.51
หนี้สินรวม 89.55 5,045.11 7,658.69 8,919.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 235.78 4,623.30 4,665.48 4,640.65
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 130.00 1,380.60 1,380.60 1,380.60
รายได้รวม 341.09 2,608.07 3,014.36 2,163.86
กำไรสุทธิ -15.59 223.49 276.88 83.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.12 0.18 0.20 0.06