ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัท : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD
ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-105-6789
โทรสาร : 02-105-6787
เว็บไซต์ : www.nirvanadaii.com
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน : 1,405,599,978.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,380,599,978.00 บาท
ราคาพาร์ : 1.00 บาท