ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัท : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD
ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2105 6789
โทรสาร : 0 2105 6787
เว็บไซต์ : www.nirvanadaii.com
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0107547000851
ทุนจดทะเบียน : 1,681,719,973 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,681,719,973 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,380,599,978 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,380,599,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา (1) : เลขที่ 97 หมู่ 1 ถนนบ้านแหลมกระเจา ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา (2) : เลขที่ 687 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310