ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

3.20
- (-%)

183,600 ปริมาณ (หุ้น)

588 มูลค่า ('000 บาท)

3.20 วันก่อนหน้า

3.22 เปิด

บทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทฯ และนักลงทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักลงทุน แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทได้ แต่จะไม่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเหล่านั้น และจะยึดมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณกัลยาณี ปานทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787
อีเมล์: IR@nirvanadaii.com

ติดตามเรา