เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

2.68
+0.02 (0.75%)

47,400 ปริมาณ (หุ้น)

128 มูลค่า ('000 บาท)

2.66 วันก่อนหน้า

2.66 เปิด

จำนวนหุ้น (หุ้น)
ราคาซื้อ (บาท)
ราคาขาย (บาท)
% คอมมิชชั่น (%)
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
วิธีการใช้งาน: ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%