ปฏิทินนักลงทุน

26 พฤศจิกายน 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14.10-15.10 น.

27 สิงหาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

27 พฤษภาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14.10-15.10 น.

23 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เวลา 9.00 น.

11 มีนาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 และประจำปี 2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14.10-15.10 น.

21 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

24 สิงหาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

21 พฤษภาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

26 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เวลา 9.00 น.

06 มีนาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 และประจำปี 2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15.20-16.20 น.

14 พฤศจิกายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01 กันยายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01 กรกฎาคม 2560

mai Forum 2017

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22-23

13 มิถุนายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560

ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย