รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (XD)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 711,855,320 51.56%
2. นางวัฒนา สมวัฒนา 132,256,114 9.58%
3. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 71,718,214 5.19%
4. CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD 41,653,164 3.02%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,902,302 2.67%
6. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 34,439,847 2.49%
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 27,523,100 1.99%
8. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 21,100,000 1.53%
9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 20,000,000 1.45%
10. นายฐานิศร คูสุวรรณ 18,800,729 1.36%