รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันทึ่ 28 ธันวาคม 2561 (XO)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 711,855,320 51.56%
2. นางวัฒนา สมวัฒนา  132,336,114 9.59%
3. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 71,718,214 5.19%
4. CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD  41,653,164 3.02%
5. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 34,455,247 2.50%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,323,600 2.27%
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,679,800 2.15%
8. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 24,080,300 1.74%
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,000,000 1.45%
10. นายฐานิศร คูสุวรรณ 18,800,729 1.36%