รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. นางวัฒนา สมวัฒนา 559,695,776 40.54
2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา 363,444,333 26.33
3. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล 105,000,000 7.614
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,874,400 3.25
5. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร 34,467,547 2.50
6. CPYI CLT A/C 0182688-1008 20,000,064 1.45
7. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 20,000,000 1.45
8. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR 18,800,729 1.36
9. N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 17,707,800 1.28
10. นางสาวดรุณีย์ ลีศิริกุล 17,383,600 1.26
11. อื่น ๆ 179,717,129 13.01
  รวม 1,380,599,978 100.00