คณะผู้บริหาร

นายจิรเดช นุตสถิตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน

นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการพาณิชน์

นายรณชัย ไตรยสุนันท์

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายธิติวุฒิ วิมุกตานนท์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง