การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ TH
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 TH
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 TH