การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ TH
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 TH
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับเดิม) TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ TH
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 TH
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ TH
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 TH
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. TH
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ TH
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 TH
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 TH
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 TH