วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต

พันธกิจ (Mission)

1

เราจะเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

2

เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และทางเลือกของการอยู่อาศัยแบบครบวงจร

3

เราจะเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

4

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างผลตอบแทนกลับสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พฤติกรรมหลัก (Core Competencies)

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

ทำงานอย่างประณีตด้วยใจที่มุ่งมั่น

รับผิดชอบต่องาน ต่อคำมั่นสัญญา

มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ