การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง บริษัทฯมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา แนะนำ หรือติชม ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ช่องทางในการแจ้งปัญหา
  • Call Contact Center 1787
  • www.nirvanadaii.com
  • Facebook: Nirvana Home
  • เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
2. บันทึกรายการร้องเรียน/แจ้งซ่อม
  • รายการร้องเรียน/แจ้งซ่อมทุกรายการจะถูกบันทึกเข้าระบบ Customer Care Service
  • ทำการนัดหมายเพื่อเข้าตรวจสอบ และประเมินรายการเบื้องต้น
3. ตรวจสอบและประเมินรายการ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและประเมิน รายการ ผลกระทบ และกำหนดวันนัดหมายเข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม
4. ดำเนินการเข้าแก้ไข/ซ่อมแซม
เข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมตามวันนัดหมาย จนแล้วเสร็จ
5. ประเมินความพึงพอใจ
โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า หรือ ผู้ที่ร้องเรียน บันทึกคะแนน ประเมินผล และนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปพัฒนา งานบริการต่อไป
6. รายงานสรุป
จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียน และ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือ ผู้ร้องเรียน นำเสนอต่อผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา คุณภาพสินค้าและงานบริการต่อไป

จำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562

ลำดับ รายการผลกระทบที่ได้รับ จำนวน (เรื่อง)
1 ชุมชนรอบข้าง/พื้นที่รอบข้างได้รับความเสียหาย -
2 มลภาวะทางเสียง 1
3 มลภาวะทางอากาศ 3
4 ปัญหาขยะ และของเสียจากการก่อสร้าง -
5 มลภาวะทางน้ำ 1
รวม 5