การมีส่วนร่วมชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยตรง (CSR in Process) และการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร (CSR after Process) ควบคู่กันไป เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: sSDGs)

โดยในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านจริยธรรมและคุณธรรม และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแคมป์งานก่อสร้าง

  บริษัทฯ มุ่งเน้นสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ในการพัฒนาเยาวชน ทั้งทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายบ้านเด็กและองค์กรยูนิเซฟ (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างสามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

  โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ในการใช้พื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างในการทำพื้นที่ปลอดภัย และการทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ ศักยภาพ และความเป็นอยู่ของเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแก่สังคมในอนาคตต่อไป โดยในปี 2562 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการดำเนินงานโครงการ ในการร่วมประชุม และวางแผนงาน คาดว่าจสามารถเริ่มการดำเนินงานโครงการภายในต้นปี 2563

 • โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่

  บริษัทฯ ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ ให้สามารถทำงานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดทำภาควิชาในหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  1.
  พัฒนาบุคลากรวิศวกรของบริษัทฯ ให้มีองค์ความรู้เพิ่มทางวิศวกรรมสมัยใหม่ สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมและเท่าทันเทคโนโลยีก่อสร้าง ระบบสมัยใหม่
  2.
  พัฒนาหลักสูตร Precast Engineering เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้เพียงพอในศาสตร์ดังกล่าว
  3.
  พัฒนานวัตกรรม การก่อสร้างใหม่ๆร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี Bio Concrete และ Detail Design for Precast Concrete เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นผู้นำทางนวัตกรรมงาน Precast
  4.
  สนับสนุนเสริมสร้างบุคลากรทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในงานก่อสร้างระบบสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรระดับ ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถ และให้มีทักษะ ฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
 • กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และร่วมเป็นองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ด้วยการใส่เสื้อลายดอก และแต่งกายด้วยผ้าไทย

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการจิตอาสา ร่วมปลูกป่า

  บริษัทฯ สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้ โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานจำนวน 30 คน ร่วมปลูกป่า อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยทำให้สภาพอากาศดีขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

 • โครงการอาสาพัฒนาชนบท ร่วมปรับปรุงอาคาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของพนักงาน ชมรมอาสาพัฒนาชนบท “โครงการสร้างฝัน ปันให้น้องปิล๊อกคี่” นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจำนวน 36 คน ร่วมปรับปรุงอาคารพักอาศัย สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านของเนอวานา ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ ในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและทาสีใหม่ ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562

  บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของพนักงาน ชมรมอาสาพัฒนาชนบท “โครงการสร้างฝัน ปันให้น้อง” นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจำนวน 30 คน ร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 อ.แม่จริม จ.น่าน โดยได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านของเนอวานา ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ ในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การจัดทำซุ้มไม้เลื่อย และยกร่องแปลงปลูกผัก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

 • โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

  บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และงานวิ่งมินิมาราธอน “รวงผึ้ง Bangkok Run” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็น การร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของทุกฝ่าย ในการช่วยกันปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 บนถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า เพื่อทำให้ถนนแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นและสวยงาม ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” นอกจากจะเป็นการวิ่งบนถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้าแล้วเป็นครั้งแรกแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้” เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อช่วยชีวิตคนอีกหลายพันคนในอนาคต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562