การเคารพสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ พนักาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ละเมินสิทธิมนุษยชน ทั้งในกิจกรรมโดยตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องความเสมอภาค และความเท่าทียมกัน โดยปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจรติ หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามรถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มพนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การจ้างงานคนพิการ

เนอวานา ไดอิ มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ โดยดำเนินการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ผลักดันภารกิจต่างๆ ของกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี และทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถ รองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

การฝึกอบรมพัฒนา ฝึกอบรมมากกว่า 100

Development Plan 2019

แนวทางพัฒนาที่มีความครอบคลุม Competency ทั้ง 3 ด้าน

แนวทางการพัฒนา 3 ส่วนคือ

  • Corporate Development
  • Sales Development
  • Construction Development

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • Potential Evaluated
  • Work Process improvement
  • Customer Service improvement
  • Team Core Competency
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทำงานกับบริษัท ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานให้สอดรับกับตำแหน่งงานนั้นๆ โดยบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจประกอบ

1.

แผนการฝึกอบรม

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะสั้น

เพื่อให้ทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่างๆ โดยพิจารณา ตามความเหมาะสม อาทิเช่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของบริษัท / Business Company / นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล / มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย / ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 / Risk Management and Safety / การปฐมนิเทศในหน่วยงานเพื่อรับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (OJT) / นโยบายด้านสารสนเทศและข้อกำหนดการใช้ Social Media

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะกลาง

เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency Training) ของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งรูปแบบการอบรมภายใน (In-house training) และการอบรมภายนอก (Public training) จำนวนมากกว่า 100 คลาสโดยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 55.06 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งได้รับผลตอบรับในการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะยาว

บริษัทจึงได้วางแผนที่จะจัดทำ Career Path ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับความสามารถ (Competency) ของพนักงานซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งของเส้นทางหรือแผนผังความหน้าในสายอาชีพของพนักงานที่เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องค์กร การก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร จนกระทั้งเกษียณอายุ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน 23 หลักสูตร รวม 61 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) จำนวน 19 หลักสูตร รวม 19 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมทุกสายงานอาชีพ โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม (In-house training) เฉลี่ยที่ 71.25 % และใช้งบประมารในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 4,563,752 บาท โดยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งปี 38.82 ชั่วโมง/คน/ปี

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2562
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ ชั่วโมง/คน/ปี
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 25.01
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับต้น 7.27
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับกลาง 4.94
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง 1.60
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ ชั่วโมง/คน/ปี
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 38.82
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง 20.06
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย 18.75
ข้อมูลการฝึกอบรม ชั่วโมง/คน/ปี
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 37.09
หลักสูตรฝึกอบรมกับภายนอก (Public Training) 1.73
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อสำรวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งทางบริษัท ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยืดหยุ่นกับพนักงานยิ่งขึ้น โดยหัวข้อในแบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้

1.
Say-Speak positively about the organization to co-workers, potential employees and customers
2.
Stay-Have an intense sense of belonging and desire to be a part of the organization
3.
Strive-Are motivated and exert effort toward success in their job and for the company
สรุปผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กรปี 2560 เท่ากับ 44% โดยในปี 2561 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กรเท่ากับ 51% และปี 2562 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กร เท่ากับ 77% ซึ่งพัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็น 7% และ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างความผุกพันให้แก่พนักงาน ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

โดยในปี 2562 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กร เท่ากับ 77% ซึ่งถือว่าบริษัทฯ อยู่ในระดับ Top Quartile of Asia Pacific