ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจในปี 2562

  • Excellent CG Scoring ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) หรือ CGR เป็นประจำทุกปี เพื่อทำสำรวจและติดตาม พัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน ประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล คะแนน CGR ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • AGM Checklist ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai investors Association; TIA) ได้จัดโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผุ้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Checklist) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัท จดทะเบียนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนคุณภาพการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • Board of the Year Awards ประเภทรางวัล “Rising Star Award 2018” บริษัทฯ ได้รับรางวัลพิเศษที่มอบให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งประธานบริษัท คุณสุทธิชัย สังขมณี ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
  • “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ” ได้รับ 2 รางวัลจากเวที Asia Pacific Property Awards 2019-2020 ในสาขา Residential High-rise Architecture Thailand และ Residential High-rise Development Thailand เป็นการการันตีถึงความโดดเด่นในเรื่องงานสถาปัตยกรรม และดีไซน์ได้เป็นอย่างดี
  • บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป) จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ณ งาน ประกาศรางวัล ASA Real Estate Awards 2019 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากการมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยการออกแบบอย่างดีเยี่ยม ที่คำนึงถึงคุณค่าต่อการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสังคมเป็นหลัก อีกทั้งยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  • เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Sustainability Disclosure Community (SDC)” ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ สามารถใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกัน รักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทยต่อการเปิดเผย ข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
  • เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์